TOTO' | Meridiani

TOTO'

就形状和尺寸而言,Totò卧榻的用途极为广泛,这是注重细节的结果。由于有各种配置的可能性,这个系列适合各种设计环境。

产品版本

ottoman 40 | © Meridiani | All Rights Reserved
ottoman 40
ottoman 50 | © Meridiani | All Rights Reserved
ottoman 50
ottoman 60R | © Meridiani | All Rights Reserved
ottoman 60R